facebook twitter linkedin vcard picasa

Zelená domácnostiam slnečné kolektory

Solárne systémy dotácie

Podpora výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov.
Navrhovaná finančná podpora sa bude týkať:
Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:
 fotovoltické elektrárne,
 fotovoltické elektrárne pre priamu výrobu tepla,
 malé veterné turbíny.
PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME
1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.
Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Výstavba zariadení na výrobu tepla s využitím OZE:
 slnečné kolektory,
Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je:
Sadzba pri slnečných kolektorov pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu
450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,
9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Štátna dotácia - podpora na slnečné kolektory.


Slnečné kolektory
slnečný solárny kolektor V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné získať podporu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Prednostne budú podporované inštalácie kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m², čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome.
Slnečné kolektory využívajú energiu dopadajúceho slnečného žiarenia a efektívne ju využívajú na ohrev vody v zásobníkovom ohrievači, alebo akumulačnom zásobníku. Znižujú tak potrebu dodávky tepla z hlavného zdroja, zmenšujú záťaž životného prostredia a náklady domácnosti. Slnečné kolektory je možné využiť v kombinácií s nízkoteplotným vykurovaním aj na podporu vykurovania.
Administratívu pre štátnu dotáciu vybavíme za vás, pretože bude zdarma v rámci realizácie na kľúč. Žiadosti o dotácie bude možné podávať na jeseň roka 2015.


Podmienky pre štátnu dotáciu na kolektory

slnečný kolektor dotacia POŽIADAVKY
Inštalácie slnečných kolektorov budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
V rodinných domoch:
ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;
V bytových domoch:

ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT, ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zateplovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

TECHNICKÉ PODMIENKY
Slnečný kolektor spĺňa technické podmienky, ak je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o výkone určenom v skúšobnom protokole certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C).
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU SLNEČNÝCH KOLEKTOROV
slnečné kolektory;
nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov;
akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, riadiaca jednotka);
montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému;
montážne práce;
skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE VÝŠKY PODPORY HODNOTY POUKÁŽKY
Sadzba pri slnečných kolektorov pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.
Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je:
450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,
9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW;
maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Solárne kolektory na kľúč

Z našej ponuky solárnych systémov na kľúč je možné si vybrať:

Solárne ploché kolektory
back up solárny systém

Solárne ploché kolektory
trubicove kolektory
<